X

آگهی های مشارکت

دعوت به مشارکت ساخت پروژه در تهران

شرکت بهساز کاشانه تهران از کلیه سرمایه گذاران و سازندگان توانمند و متخصص جهت مشارکت در ساخت یک پروژه در تهران به شرح ذیل دعوت به مشارکت می نماید.